Palivové dřevo
Dřevokotle


Všeobecné obchodní podmínky

Základní údaje

Dodavatel:

Stanislav Čáň
Nerudova 610/12
757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 64132005
DIČ: CZ7212225845
Kauri tree s.r.o.
Vidče 605
756 53 Vidče
IČO: 06907440
DIČ: CZ06907440
CARWOOD, s.r.o.
Vidče 605
756 53 Vidče
IČO: 28601173
DIČ: CZ28601173

Práva a povinnosti prodávajících a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami. Pokud nejsou výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími a Zákonem č. 513/1991Sb Obchodního zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími a Zákonem č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Popis produktu (palivové dřevo)

Prodejní jednotka

  1. Prostorový metr (prm) – v délce 1 metr

Palivové dřevo v délce 1 prm se většinou měří nebo uvádí v prostorových metrech (prm), což je dřevo naskládané do krychle 1x1x1 m (délka x šířka x výška).

  1. Prostorový metr sypaný (sprm) – štípaná polínka různých délek v sprm

Štípaná polínka různých délek je dřevo neurovnané volně nasypané do krychle 1x1x1 m (1 sprm)

  1. Prostorový metr na paletě – štípaná polínka uložená na paletě

Štípaná polínka obvykle v délce 33 cm je dřevo urovnané na paletě o objemu 1 prm nebo 1,5 prm

Další informace o produktu

Metrové dřevo (prm) Měření u takto uloženého dřeva může mít drobné odchylky, protože záleží na pečlivosti skládání dřeva. Při ručním řezání metrového dřeva může vzniknout určitá tolerance délky, což je zhruba 5 cm. Při skládání dřeva a následném měření by neměl být rozdíl větší než 8 %, záleží na pečlivosti skládání. Nelze provést následné kontrolní měření při změně délky (nařezání na kratší polínka), protože vzniká narovnání křivostí a lepší zapadnutí drobného dřeva. Automaticky při pořezání a uložení bude jiný obsah, než byl dodán.

Štípaná polínka různých délek (sprm) Náhodné sypání palivového dřeva je spravedlivé a především levné, takže není nutno do cen dřeva připočítávat nákladnou a časově náročnou lidskou práci při skládání dřeva. Štípaná polínka jsou různé délky, přibližně 25, 30, 33, 40, 45, 50 cm. Štípané délky řežeme dle přání zákazníka a dodáváme v kontejnerech o různých objemech. Při štípání vznikají kratší polena z důvodu krácení různých délek kmenů stromů, proto poslední polínka můžou být kratší. 1 sprm může obsahovat až 10 % těchto kratších kousků. Štěpná hrana je různých velikostí podle průměrů klád, ze kterých je štípaná. Při výrobě z hodně drobné kulatiny se dřevo neštípe, aby nevznikaly moc drobné kousky. Nelze ovlivnit, aby byla všechna polínka stejná. V 1 sprm může být dřevo silnější i drobné. Také při štípání vznikají drobné třísky, zlomky, odloupnutá kůra (štěpka). V 1 sprm může být asi 40 litrů (4 kýble) této štěpky, která je zapadaná v mezerách a není na úkor obsahu polínek. Při přepravě sypaného dřeva dochází vlivem vibrací k drobnému setřesu dřeva. Při odběru štípaných sypaných polínek nelze následně reklamovat množství, pokud se polínka uloží.

Dřevo prodáváme čerstvé mokré. Pokud dřevo prodáváme proschlé, dochází vlivem seschnutí ke zmenšení objemu čerstvého dřeva asi o 9 – 12 %. Toto množství vám ale ubude, i když si čerstvé dřevo vysušíte doma.

Je také důležité si uvědomit, že dřevo je přírodní materiál, a proto může obsahovat různé vady – křivost, suky, praskliny, zabarvení, napadení dřevokazným hmyzem, může být znečištěno z důvodu přiblížení dřeva z lesa. Také může obsahovat hnilobu, což se vyskytuje většinou u měkkého dřeva. Kulatina k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva.

Objednávka zboží

K objednání zákazník vybere druh palivového dřeva a objedná jej telefonicky na čísle 603 802 081 nebo na mailové adrese st.can@seznam.cz. Objednávka dále slouží k rezervaci palivového dřeva a organizaci dopravy na místo určení. Objednávka je oboustranně závazná po potvrzení ze strany dodavatele.
Pokud zákazník zruší závaznou objednávku, má dodavatel právo na náhradu přiměřených nákladů, například za dopravu a manipulaci.

Dodací lhůta

Objednané palivové dřevo bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, konkrétní termín bude vždy dohodnut telefonicky.

Platba

  • osobně při dodávce zboží, a to vždy před složením dřeva
  • převodem na účet před dodávkou
  • ceny jsou konečné vč. DPH.

Podmínky dodání zboží

Dodáním palivového dřeva se rozumí pouze sklopení z auta. Cena dopravy obsahuje naložení na odvozním místě, ujeté km a složení sklopením před domem na udané adrese. Jezdíme pouze po zpevněných komunikacích – ne po polních a travnatých cestách, kde hrozí zapadnutí.

Zákazník je povinen zajistit volné místo pro složení dřeva podle rozměrů jednotlivých vozidel.

Pokud nebude místo dostupné po zpevněné trase nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, má dodavatel právo na náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci.

Rozměry vozidel

  • Nákladní automobil MAN 12 tun s kontejnerem délka 7 m + 4 m na vysypání dřeva (celkem 11 m) – šířka 2,30 m – výška 4 m
  • Nákladní automobil MAN 16 tun s kontejnerem délka 10 m + 4 m na vysypání dřeva (celkem 14 m) – šířka 2,50 m – výška 4 m

Zákazník si dodávku zkontroluje vždy při převzetí. Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky palivového dřeva, je zákazník povinen tyto závady ihned nahlásit řidiči a spolu s ním vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotografie závad. Na základě vyhotovené dokumentace bude reklamace řešena.

Zaplacením dodávky zákazník souhlasí s převzetím zboží, stvrzuje dodávku objednaného zboží a jeho kvalitu.
Na pozdější reklamace nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Skryté vady je povinen odběratel ohlásit nejpozději druhý den po dodávce.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách a volně přístupných nástěnkách u prodávajícího. Objednáním kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.


| © 2018 Dřevokotle.cz - všechna práva vyhrazena |
| Grafika, webdesign: Otakar Korolus | PHP: Jaroslav Mičan | CMS: Wordpress | Zobrazení pro mobil   Klasické zobrazení